Privacy Statement

Privacy statement

 

Privacy Statement Incassobureau Plaggemars B.V., verder te noemen: Plaggemars Incasso

– Dit Privacy Statement is in werking getreden op 23-08-2018

Plaggemars Incasso is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van haar stakeholders (zoals medewerkers, klanten, debiteuren en andere relaties van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Wij kunnen onze bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Wij achten het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin volgen wij de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de `Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)´.

Plaggemars Incasso houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Meldingsplicht

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kent een meldingsplicht. Deze verplichting houdt in dat in principe alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van persoonlijke gegevens (persoonsgegevens) aangemeld moeten worden bij het Autoriteit Persoonsgegevens(AP). Het AP houdt een openbaar register bij waarin alle (wijzigingen van de) verwerkingen staan, samen met een aantal kenmerken van die verwerkingen zoals het doel of de doeleinden, het soort betrokkenen en de categorieën van gegevens. Het openbaar register van het AP vindt u via de website: autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Onderscheid rol als verantwoordelijke versus bewerker

Voor zover onze opdrachtgever zelf de doelen en de middelen van de gegevensverwerking van de persoonsgegevens van haar debiteuren vaststelt, is onze opdrachtgever de verantwoordelijke van haar eigen persoonsgegevens. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal Plaggemars Incasso deze persoonsgegevens in opdracht van haar opdrachtgever als bewerker verwerken. Als bewerker zal Plaggemars Incasso naar beste vermogen zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

In dit Privacy Statement informeert Plaggemars Incasso u over de wijze waarop zij als verantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat.

Onderscheid persoonsgegevens en anonieme gegevens

Plaggemars Incasso maakt onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme gegevens.

Persoonsgegevens zijn die gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer en leeftijd. Plaggemars Incasso kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens. In de eerste plaats kunt u deze persoonsgegevens zelf hebben verstrekt via deze website of anderszins. Daarnaast kan Plaggemars Incasso uw persoonsgegevens hebben verkregen van haar opdrachtgevers of van dataleveranciers.

Anonieme gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot uw identiteit. Een belangrijk en veel voorkomend voorbeeld van anonieme gegevens is het IP-adres. Wanneer u onze website bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als u een webpagina opvraagt, is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door uw internet provider aan uw computer wordt toegekend iedere keer wanneer u inlogt op het internet, zodat uw computer kan worden geïdentificeerd.

Voor welke doeleinden gebruikt Plaggemars Incasso uw persoonsgegevens?

Voor de volgende doeleinden kunnen wij persoonsgegevens verwerken:
1. tot incasso van de door onze cliënten uit handen gegeven vorderingen te kunnen komen;
2. op basis van actuele en historische (betaal)gegevens met betrekking tot onder andere (de resultaten uit)
incasso, te komen tot een database aan de hand waarvan een scoringswaarde c.q. risicoprofiel kan worden
vast gesteld, waarmee de kans op verhaalbaarheid kan worden ingeschat;
3. door middel van onze diensten een bijdrage te leveren aan het voorkomen van overkreditering, het
minimaliseren van betalingsrisico’s en andere problematische schuldsituaties bij betrokkenen.

Plaggemars Incasso verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doelstellingen, die ook geregistreerd zijn bij het AP.

Plaggemars Incasso kan de gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen. Met deze derden heeft Plaggemars Incasso verwerkersovereenkomsten gesloten.

Plaggemars Incasso bewaart uw gegevens zolang dit noodzakelijk is om de dienstverlening te kunnen waarborgen, of hieraan is gehouden in gevolge wettelijke vereisten, waaronder bijvoorbeeld fiscale regelgeving.

Beveiliging persoonsgegevens

Plaggemars Incasso gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, tezamen met eventuele bewerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Externe links

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacyverklaringen op deze websites.

Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens

U heeft het recht om, binnen het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, persoonsgegevens die Plaggemars Incasso van u verwerkt, in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen.

Verzoeken om inzage in de eigen persoonsgegevens kunnen schriftelijk worden ingediend op het postadres van Plaggemars Incasso onder vermelding van Inzage Persoonsgegevens en onder bijsluiting van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Voorts dient de aanvrager zijn privé postadres en het dossiernummer te vermelden alsmede zijn handtekening te zetten. Binnen 1 maand krijgt u een overzicht van uw gegevens, of u krijgt een reactie op uw verzoek

Indien Plaggemars Incasso voldaan heeft aan een verzoek om gegevens te verbeteren of aan te vullen, zal zij derden aan wie deze gegevens zijn verstrekt, mededeling doen van de aangebrachte wijzigingen. Wanneer het verzoek ongegrond of buitensporig is mag Plaggemars Incasso een redelijke vergoeding vragen of het verzoek weigeren.

U kunt een klacht indienen bij de AP over de verwerking van uw gegevens door Plaggemars Incasso, of de manier door Plaggemars Incasso omgaat met uw rechten.

Wijziging Privacy Statement

Wij kunnen te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit Privacy Statement wijzigen. Wij raden u daarom aan om van tijd tot tijd opnieuw dit Privacy Statement te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen in dit Privacy Statement.

Vragen, opmerkingen of klachten

Wanneer u vragen heeft die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, of wanneer u uw persoonsgegevens wilt inzien of wijzigen, dan wel klachten heeft over de manier waarop Plaggemars Incasso met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan kunt u op onze website kijken voor aanvullende informatie, dan wel ons dit laten weten door een brief of email te sturen onder vermelding van ‘Privacy’.
Daarmee kunnen wij voorkomen dat problemen of zorgen blijven bestaan.

Sla ook de juiste toon aan...

Wij zijn trots op de jarenlange samenwerking met ondermeer onderstaande relaties. Uiteraard voegen wij u graag hieraan toe.