Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer Incassobureau Plaggemars B.V., verder te noemen: Plaggemars Incasso

– Deze disclaimer is in werking getreden op 01-01-2016

Plaggemars Incasso streeft er steeds naar op zijn website betrouwbare en actuele informatie te vermelden. Plaggemars Incasso staat echter niet in voor de juistheid en volledigheid van de op de website, plaggemars.nl, geopenbaarde informatie. Druk- en zetfouten worden voorbehouden.

De informatie op de website kan steeds worden aangevuld en worden aangepast. Plaggemars Incasso behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande aankondiging, door te voeren en kan nimmer garanderen dat de informatie op de website up-to-date is.

Plaggemars Incasso kan voorts niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Plaggemars Incasso aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de website en de daarop vermelde informatie. Alle op de website vermelde gegevens zijn slechts bedoeld ter informatie. De wederpartij kan daaraan geen rechten ontlenen.

Plaggemars Incasso aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Plaggemars Incasso worden beheerd en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Plaggemars Incasso.

De bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de daarop vermelde informatie. Alle databank-, auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de website, de domeinnaam van Plaggemars Incasso, alle middels de website aangeboden programmatuur en de vormgeving, werking en beelden van de website, behoren toe aan Plaggemars Incasso, voor zover deze rechten niet bij derden rusten. Het is de websitebezoeker verboden deze goederen voor commerciële doeleinden aan te wenden, te wijzigen, te bewerken of te kopiëren of op welke andere wijze dan ook te gebruiken dan uitdrukkelijk is overeengekomen of toegestaan.

Alle op de website gepubliceerde informatie is het volledige eigendom van Plaggemars Incasso dan wel derden. De bezoeker is verplicht de eventuele aanwijzingen van Plaggemars Incasso ten aanzien van het gebruik van de website en de daarop vermelde informatie, op te volgen.

Nederlands recht is van toepassing.

Sla ook de juiste toon aan...

Wij zijn trots op de jarenlange samenwerking met ondermeer onderstaande relaties. Uiteraard voegen wij u graag hieraan toe.