Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Algemene Leveringsvoorwaarden Incassobureau Plaggemars B.V., verder te noemen: Plaggemars Incasso

– Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn in werking getreden op 01-09-2019

 

1. Algemeen

1.01
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en (incasso)activiteiten van Incassobureau Plaggemars BV, hierna te noemen Plaggemars.

1.02
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Plaggemars, voor de uitvoering waarvan door Plaggemars derden dienen te worden betrokken.

1.03
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.04
Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien zulks schriftelijk met Plaggemars is overeengekomen.

1.05
De door Plaggemars uitgebrachte offertes zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen.

1.06
Plaggemars behoudt zich het recht voor haar tarieven, voor zover wettelijk is verplicht casu quo is toegestaan, te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de opdrachtgever. Wanneer Plaggemars haar tarieven verhoogt nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, blijft het oorspronkelijke tarief gehandhaafd, tenzij opdrachtgever met de verhoging heeft ingestemd.

1.07
Plaggemars is lid van de NVI en handelt derhalve overeenkomstig de eisen van het IncassoKeurmerk.

 

2. Tarieven

De tarieven worden in een aparte offerte aan opdrachtgever verstrekt, echter ook dan maken deze voorwaarden hiervan onderdeel uit.

 

3. Duur van de overeenkomst

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is opdrachtgever niet gebonden aan enige opzegtermijn. Uitsluitend de werkwijze van Plaggemars en het door haar behaalde resultaat bepalen de duur van de relatie.

 

4. Incasso

4.01
Indien opdrachtgever een vordering ter incasso overdraagt, machtigt opdrachtgever Plaggemars om in haar naam alle benodigde minnelijke incassohandelingen te verrichten die naar het inzicht van Plaggemars noodzakelijkerwijs moeten worden verricht. Voorts verklaart opdrachtgever zich bereid om alle relevante stukken en/of noodzakelijke aanvullende informatie op aanvraag van Plaggemars direct te overleggen.

4.02
Wanneer incasso van een vordering in het minnelijke traject niet mogelijk blijkt, is Plaggemars na uitdrukkelijke schriftelijke machtiging gerechtigd alle gerechtelijke handelingen te verrichten, in het bijzonder het voeren of laten voeren van een gerechtelijke procedure.

4.03
Plaggemars heeft het recht bepaalde werkzaamheden, met name werkzaamheden die moeten worden verricht in het kader van een gerechtelijke procedure, te laten verrichten door derden.

4.04
Indien het voor de behandeling van een incassozaak noodzakelijk is daadwerkelijk juridische handelingen te (laten) verrichten, waaronder begrepen het voeren van gerechtelijke procedures voor het Kantongerecht en de Rechtbank, kan voor de daaraan verbonden kosten om een voorschot aan opdrachtgever worden gevraagd. Zolang dit voorschot niet is ontvangen, is Plaggemars gerechtigd haar verdere werkzaamheden voor onbepaalde tijd op te schorten.

4.05
Plaggemars is gerechtigd additionele kosten (gemaakt door derden) bij opdrachtgever in rekening te brengen, voor zover deze niet verhaalbaar zijn op de debiteur.

4.06
Plaggemars is gerechtigd haar incassoactiviteiten te beëindigen, indien naar haar oordeel in redelijkheid niet is te verwachten dat zonder gerechtelijke procedure betaling is te verkrijgen en/of de debiteur de vordering op juridische gronden betwist. In dat geval zal opdrachtgever hierover worden geïnformeerd.

4.07
Er is sprake van betaling door de debiteur wanneer de debiteur de vordering aan Plaggemars dan wel rechtstreeks aan opdrachtgever heeft voldaan. Een vordering wordt voor het berekenen van provisie als betaald aangemerkt wanneer de datum van de registratie bij Plaggemars, welke gelijk is aan de datum van de door Plaggemars aan de opdrachtgever verzonden opdrachtbevestiging, is gelegen één dag voor de datum van bijschrijving. Zo nodig kan Plaggemars een betalingsbewijs verlangen. Betalingen door debiteuren aan Plaggemars, worden geacht bevrijdende betalingen te zijn, ook in geval van surseance of faillissement van opdrachtnemer.

4.08
Indien opdrachtgever een incasso-opdracht eenzijdig zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Plaggemars intrekt, buiten Plaggemars om een betalingsregeling treft met de debiteur, met de debiteur een schikking treft, dan wel een verdere incassobehandeling in de weg staat, is Plaggemars gerechtigd over de haar ter incasso gestelde vordering provisie (conform de meest recente tarievenlijst) en al verschuldigde kosten van derden in rekening te brengen en de incasso te beëindigen.

4.09
Iedere betaling strekt allereerst ter voldoening van hetgeen Plaggemars toekomt.

4.10
Indien opdrachtgever haar verplichtingen uit enige met Plaggemars gesloten overeenkomst niet nakomt, bijvoorbeeld door een opeisbare declaratie niet te voldoen, is Plaggemars gerechtigd haar verplichtingen op grond van enige, tussen partijen bestaande, overeenkomst op te schorten.

4.11
Plaggemars behoudt zich het recht voor opdrachten terug te geven, indien die naar haar mening niet reëel zijn.

 

5. Geheimhouding

Opdrachtgever en Plaggemars verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een tussen hen gesloten overeenkomst van elkaar, of uit andere bron over elkaar, hebben verkregen en waarvan zij weten, dan wel redelijkerwijs behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard is, tenzij een wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt. Door de opdrachtgever verstrekte informatie wordt niet voor een ander doel gebruikt dan waarvoor zij werd verkregen. Verstrekte persoonsgegevens van derden worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt.

 

6. Bewaarplicht

Plaggemars is niet verplicht in het kader van een opdracht ter beschikking gestelde stukken aan opdrachtgever te retourneren.

 

7. Aansprakelijkheid

7.01
Plaggemars levert een inspanningsverplichting en kan dus nimmer gehouden worden aan en aansprakelijk zijn voor een bepaald resultaat.

7.02
De buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso geschiedt door of namens Plaggemars voor rekening en risico van opdrachtgever.

7.03
In geval van overmacht is Plaggemars niet aansprakelijk. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Plaggemars onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Bij overmacht heeft Plaggemars – naar haar keuze – het recht om de uitvoering van de opdracht(en) met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd te ontbinden zonder dat Plaggemars in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding.

7.04
Plaggemars is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door frauduleuze en/of onrechtmatige daden of nalatigheden van haar werknemers of van derden die in haar opdracht werkzaamheden verrichten.

7.05
Plaggemars is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Plaggemars is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7.06
Indien Plaggemars aansprakelijk is voor directe schade, dan is die gelimiteerd tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Plaggemars te verstrekken uitkering.

 

8. Betaling

8.01
Betaling van de door Plaggemars aan opdrachtgever gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft Plaggemars het recht een rente in rekening te brengen gelijk aan 1% per maand vanaf de vervaldag van haar factuur.

8.02
Indien opdrachtgever ondanks sommatie niet betaalt, is zij, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist, alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die Plaggemars genoodzaakt is te maken De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de vordering inclusief rente, met een minimum van € 40,00 exclusief BTW.

8.03
Plaggemars is te allen tijde gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welken hoofde ook, voor opdrachtgever in bezit heeft.

 

9. Toepasselijk recht en rechtskeuze

Op alle geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten gesloten onder deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement te Utrecht.

Sla ook de juiste toon aan...

Wij zijn trots op de jarenlange samenwerking met ondermeer onderstaande relaties. Uiteraard voegen wij u graag hieraan toe.